Grad Conditii examinare* Programa de examinare
    Ik
kyo
Ni
kyo
San
kyo
Yon
kyo
Go
kyo
Shiho-
nage
Irimi-
nage
Kote-
gaeshi
Kaiten-
nage
Tenchi-
nage
Jiyu
waza
Kokyu-
ho
6th
Kyu
20 de zile de practica si perioada de practica neintrerupata de minim 3 luni Kamae, Tenkan, Shiko, Mae Ukemi, Ushiro Ukemi, Yoko Ukemi, Obi Ukemi, MaeUshiro Ukemi, Ashi Sabaki (Ayumi, Okuri, Tsugi),Ai hanmi Ikkyo, Ai hanmi Shiho
5th
Kyu
30 de zile de practica si perioada de practica neintrerupata de minim 4 luni de la obtinerea gradatiei 6 kyu Shomen-uchi         Katatedori Shomen-uchi         Suwariwaza
4th
Kyu
30 de zile de practica si perioada de practica neintrerupata de minim 4 luni de la obtinerea gradatiei 5 kyu Shomen-uchi
Katadori
      Yokomen-uchi Shomen-uchi         Suwariwaza
3rd
Kyu
60 de zile de practica si perioada de practica neintrerupata de minim 6 luni de la obtinerea gradatiei 4 kyu Shomen-uchi
(Suwariwaza and tachi waza)
  Ryotedori
Yokomen-uchi
Shomen-uchi
Tsuki
  Ryote
dori
  Suwariwaza
2nd
Kyu
60 de zile de practica si perioada de practica neintrerupata de minim 6 luni de la obtinerea gradatiei 3 kyu Shomen-uchi
(Suwariwaza and tachi waza)
Katadori
(Suwariwaza and tachi waza)
  Katatedori
Hanmi-handachi
Shomen-uchi
Tsuki(tachi waza)
Katatedori
Katatedori Ryotedori Katatedori Suwariwaza
1st
Kyu
60 de zile de practica si perioada de practica neintrerupata de minim 6 luni de la obtinerea gradatiei 6 kyu Shomen-uchi
(Suwariwaza and tachi waza)
Yokomen-uchi
(Suwariwaza and tachi waza)
Katadori
(Suwariwaza and tachi waza)
Ushiro Ryotedori
Yokomen
-uchi
Katatedori
Ryotedori
Hanmi-handachi waza & tachi waza)
Shomen-uchi
Tsuki
Katatedori
Ryotedori Katatedori
Ryotedori
Morotedori
(Suwariwaza and tachi waza)
1st
Dan
70 de zile de practica si perioada de practica neintrerupata de minim 12 luni de la obtinerea gradatiei 1 kyu Tehnici fara arme (Suwariwaza, Tachiwaza, Hanmi-handach) pentru atacurile shoumen-uchi, yokomen-uchi, tsuki, toate formele de prinderi(de umeri, coate, rever, incheieturi si maini); toate tehnicile cu atac din spate
Prezentarea unui articol cu subiect Aikido
2nd
Dan
200 de zile de practica si perioada de practica neintrerupata de minim 12 luni de la obtinerea gradatiei 1 Dan Tehnici fara arme(Suwariwaza,Tachiwaza,Hanmi-handach)pentru atacurile shoumen-uchi, yokomen-uchi, tsuki, toate formele de prinderi (de umeri, coate, rever, incheieturi si maini); toate tehnicile cu atac din spate
Tehnici impotriva atacului de cutit (Tantodori) si Futarigake (2 uke)
Prezentarea unui articol cu subiect Aikido
3rd
Dan
300 de zile de practica si perioada de practica neintrerupata de minim 24 luni de la obtinerea gradatiei 2 Dan Tehnici fara arme (Suwariwaza, Tachiwaza ,Hanmi-handach )pentru atacurile shoumen-uchi, yokomen-uchi, tsuki, toate formele de prinderi(de umeri, coate, rever, incheieturi si maini); toate tehnicile cu atac din spate
Tehnici impotriva atacului de cutit (Tantodori)
Prezentarea unui articol cu subiect Aikido
4th
Dan
400 de zile de practica si perioada de practica neintrerupata de minim 36 luni de la obtinerea gradatiei 3 Dan Tehnici fara arme (Suwariwaza, Tachiwaza, Hanmi-handachi, lovituri ,prinderi de umeri, coate, rever, incheieturi si maini); toate tehnicile cu atac din spate
Tehnici impotriva atacului de cutit (Tantodori), sabie (Tachidori), baston (Jodori), Futarigake (2 uke) si Taninzugake (mai multi de 3 uke)
Prezentarea unui eseu cu subiect Aikido